ကိုျပဴးနွင့္ မျပံဳး


*source: ကိုျပဴးနွင့္မျပံဳး (ကာတြန္း၀ိဇၨာအလကၤာေက်ာ္စြာဦးဘဂ်မ္း)

—————————————————————

“ယေန ့ လူငယ္၊ ေနာင္၀ယ္ လူၾကီး” ၊ “The child is father of the man” လို ့ တင္စားခံထားၾကရတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြအားလံုးသာ ဒီလိုကာတြန္းေလးေတြနဲ ့ ၾကီးျပင္းခြင့္ ရခဲ့မယ္ဆိုရင္……………………………………………..