ကိုျပဴးနွင့္ မျပံဳး


*source: ကိုျပဴးနွင့္မျပံဳး (ကာတြန္း၀ိဇၨာအလကၤာေက်ာ္စြာဦးဘဂ်မ္း)

—————————————————————

“ယေန ့ လူငယ္၊ ေနာင္၀ယ္ လူၾကီး” ၊ “The child is father of the man” လို ့ တင္စားခံထားၾကရတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြအားလံုးသာ ဒီလိုကာတြန္းေလးေတြနဲ ့ ၾကီးျပင္းခြင့္ ရခဲ့မယ္ဆိုရင္……………………………………………..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: