ငါနွင့္ အဆင္မေျပေသာ…

ေနလည္းမသာ

မိုးလည္းမရြာ

ငါ့မွာ ထီးလည္းမပါ …

မိုးသည္းသည္း

ေနက်ဲက်ဲ

ထီးအိုေလးနဲ့ တစ္ေယာက္ထဲ …

ဥတုရာသီ

အျပစ္မမည္

(ငါနွင့္) လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွပါသည္ …


ေဖာက္ျပန္သည္က

လူ ့မေနာ

သူတို့ လိမ္ညာေျပာ …။ ။