ေပ်ာက္လိုက္ပါဦးမည္

ေပ်ာက္ပါမည္

ေပ်ာက္ပါဦးမည္

ေပ်ာက္မည္ဆိုတာ ကိုယ့္ဘေလာ့ဂ္မွာ ကိုယ္ေပ်ာက္မွာ.

အသစ္မေရးဘဲေနမွာ

သူမ်ားေတြဆီမွာေတာ့ ရိွေနမယ္..။

ဘာမွမျဖစ္.. ပ်င္းလို ့ ။